لوجنک

لوجنک در زبان گیلکی به معنای پنجره ای است که درپشت بام تعبیه میشود

تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست